80m EYAC2016 Linderudkollen
Competition: 5.07.2016   from 10.30
Band/Limit: 80-m-band / 120 min
Competitors: M16M14W14W16Com+Hlp
 26272217=92=93

Minimum of running routes >>>>>
M16S-5-2-3-4-1-B-F3510 m
M14S-2-3-1-B-F2590 m
W14S-2-3-4-B-F2140 m
W16S-2-3-4-1-B-F2620 m

  Category   M16   M14   W14   W16  

C a t e g o r y   M16

S-5-2-3-4-1-B-FM16   Route   S-5-2-3-4-1-B-F   >3510m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 1 Komarov, Dmitriy     09'01*+08'10 +07'34 +04'10*+07'11*+04'13*+00'20* = 40'39
 2 Pershits, Pavel     09'32 +07'07 +06'08*+07'11 +06'41 +04'07 +00'24 = 41'10
 3 Fedir, Karpovych     10'02 +06'22*+11'33 +06'30 +06'02 +04'37 +00'24 = 45'30
 5 David, Tomas       09'55 +07'17 +06'53 +12'53 +08'52 +04'52 +00'27 = 51'09
 6 Kotov, Viacheslav    10'09 +06'51 +08'41 +10'54 +10'55 +06'42 +00'31 = 54'43
 7 Bohdan, Hevchuk     10'11 +09'30 +09'14 +10'03 +09'17 +08'14 +00'24 = 56'53
 8 Aleksandrov, Lev     11'18 +12'08 +07'04 +10'08 +09'50 +06'25 +00'25 = 57'18
 10 Bohdan, Voitsekhivsky  09'57 +07'13 +10'21 +11'30 +15'49 +07'44 +00'23 = 62'57
 13 Par, Luka        14'06 +09'42 +08'52 +07'59 +20'04 +05'09 +00'20 = 66'12
 16 Serhii, Holubnychyi   10'04 +11'55 +32'43 +04'18 +11'27 +04'35 +00'27 = 75'29
 17 Venev, Kiril       19'36 +14'20 +19'42 +10'32 +12'39 +06'18 +00'26 = 83'33
 20 Gal, Janek        10'35 +22'07 +15'00 +13'25 +20'50 +07'08 +00'27 = 89'32
 
S-2-3-5-4-1-B-FM16   Route   S-2-3-5-4-1-B-F   >4590m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 4 Srom, Dominik      10'44 +11'45 +07'30 +09'07 +06'25 +04'01 +00'21 = 49'53
 
S-2-5-3-4-1-B-FM16   Route   S-2-5-3-4-1-B-F   >3950m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 9 Sobolin, Daniil     07'14 +12'58 +16'32 +07'05 +12'09*+04'50*+00'23* = 61'11
 12 Kren, Jakub       07'13 +17'21 +14'30 +13'31 +08'23 +04'37 +00'21 = 65'56
 14 Dmytro, Ishchenko    07'05*+09'48*+16'02*+10'47*+17'06 +06'35 +00'31 = 67'54
 
S-2-5-1-4-3-B-FM16   Route   S-2-5-1-4-3-B-F   >4820m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 11 Matousek, Dalibor    06'40 +12'57 +13'28 +09'38 +10'13 +12'32 +00'24 = 65'52
 
S-2-3-4-5-1-B-FM16   Route   S-2-3-4-5-1-B-F   >4900m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 15 Uncovsky, Vit      06'23 +10'00 +12'46 +20'55 +16'29 +05'15 +00'24 = 72'12
 
S-5-2-3-1-4-B-FM16   Route   S-5-2-3-1-4-B-F   >4060m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 18 Gajsak, Samo       24'43 +10'52 +12'03 +22'08 +08'53 +08'00*+00'26* = 87'05
 19 Tsenkov, Tsnenko     14'45*+07'59*+20'24*+22'34*+09'41*+12'21 +00'27 = 88'11
 
S-2-3-4-1-5-B-FM16   Route   S-2-3-4-1-5-B-F   >5440m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 21 Olsen, Simen Ouff    12'49 +10'26 +07'08*+16'19*+33'03*+21'34*+00'28* =101'47
 22 Zoeller, Simon      11'18*+09'22*+09'54 +16'18 +33'40 +25'44 +00'30 =106'46
 
S-2-3-1-4-B-FM16   Route   S-2-3-1-4-B-F   >3170m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 23 Karaman, Goran      11'49 +11'13 +17'10 +17'58 +31'33 +00'29 = 90'12
 
S-2-4-B-FM16   Route   S-2-4-B-F   >2010m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 24 Eilertsen, Stian     17'46 +23'32 +25'12 +00'39 = 67'09
 
S-2-B-FM16   Route   S-2-B-F   >2010m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 25 Haring, Tomislav     29'52 +84'29 +00'48 =115'09
 
S-2-3-4-1-B-FM16   Route   S-2-3-4-1-B-F   >2620m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
   Micor, Kacper      13'33 +19'19 +38'06 +11'06 +44'53 +00'38 =127'35

  Category   M16   M14   W14   W16  

C a t e g o r y   M14

S-2-3-1-B-FM14   Route   S-2-3-1-B-F   >2590m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 1 Spektor, Ilia      07'36 +06'24*+18'25*+05'10*+00'24* = 37'59
 2 Daniliuk, Aleksei    06'57 +11'58 +15'30 +05'02 +00'24 = 39'51
 3 Klec, Jakub       08'56 +10'34 +16'13 +04'11 +00'24 = 40'18
 4 Oleksii, Bumar      06'46 +07'30 +20'26 +05'18 +00'23 = 40'23
 5 Svatek, Samuel      06'43*+11'14 +16'44 +05'56 +00'25 = 41'02
 6 Uncovsky, Jakub     08'17 +09'44 +18'27 +05'49 +00'28 = 42'45
 7 Sobotka, Vojtech     08'42 +09'33 +15'29 +08'41 +00'33 = 42'58
 8 Smerek, Martin      08'28 +09'31 +18'29 +06'13 +00'28 = 43'09
 9 Jurcik, Tomas      13'01 +09'52 +14'17 +05'36 +00'24 = 43'10
 10 Trpak, Jan        08'52 +11'03 +16'33 +06'56 +00'32 = 43'56
 11 Dmytro, Denysenko    15'59 +11'21 +11'55 +04'19 +00'26 = 44'00
 12 Nosal, Michal      14'53 +08'01 +17'30 +04'46 +00'26 = 45'36
 13 Maksym, Dremliuha    14'59 +08'02 +20'19 +04'55 +00'25 = 48'40
 14 Melnikov, Dmitrii    11'45 +16'45 +17'39 +04'36 +00'24 = 51'09
 15 Babaev, Sergei      07'34 +08'11 +30'47 +07'02 +00'27 = 54'01
 16 Kaiser, Martin      12'45 +15'58 +22'55 +05'48 +00'31 = 57'57
 17 Gilewski, Szczepan    10'59 +26'25 +14'24 +06'11 +00'26 = 58'25
 18 Yehor, Redka       09'15 +17'30 +29'39 +05'45 +00'28 = 62'37
 19 Rajh, Filip       15'29 +13'09 +25'05 +10'08 +00'33 = 64'24
 20 Yevhen, Bezverkhnii   11'36 +21'11 +28'01 +07'01 +00'27 = 68'16
 21 Makowski, Dawid     20'57 +16'53 +30'42 +07'30 +00'28 = 76'30
 22 Vetrih, Samo       09'21 +23'30 +36'47 +06'39 +00'28 = 76'45
 23 Trojer, Drejc      13'53 +29'11 +30'10 +04'51 +00'25 = 78'30
 24 Stefancic, Luka     16'42 +21'05 +23'56 +19'16 +00'34 = 81'33
 25 Pasierbski, Maciej    19'42 +23'29 +55'20 +13'15 +00'32 =112'18
 
S-2-B-FM14   Route   S-2-B-F   >2010m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 26 Parievskii, Matvei    07'44 +49'31 +00'29 = 57'44
 
S-2-4-B-FM14   Route   S-2-4-B-F   >2010m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 27 Kaiser, Henrik      17'49 +28'47 +24'50 +00'32 = 71'58

  Category   M16   M14   W14   W16  

C a t e g o r y   W14

S-2-3-4-B-FW14   Route   S-2-3-4-B-F   >2140m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 1 Dobryshkina, Anastasiia 07'41 +07'59 +07'19*+10'29*+00'31* = 33'59
 2 Zhanna, Badik      08'19 +05'37*+10'40 +10'57 +00'31 = 36'04
 3 Melnikova, Svetlana   08'04 +06'21 +10'36 +11'25 +00'31 = 36'57
 4 Kubalova, Alena     10'26 +12'28 +08'09 +08'54 +00'27 = 40'24
 5 Lidakova, Petra     09'40 +07'56 +13'40 +08'57 +00'29 = 40'42
 6 Klecova, Johana     10'44 +13'10 +09'51 +07'26 +00'26 = 41'37
 7 Sobotova, Alzbeta    07'15 +10'35 +11'14 +13'18 +00'38 = 43'00
 8 Migle, Sarpilo      08'12 +14'16 +11'08 +09'19 +00'32 = 43'27
 9 Lilgova, Sophia Christin 11'03 +08'12 +15'00 +08'47 +00'29 = 43'31
 10 Stahlova, Nela      09'05 +11'48 +14'03 +11'05 +00'31 = 46'32
 11 Austeja, Miceviciute   09'07 +17'34 +08'36 +15'22 +00'31 = 51'10
 12 Nekrasova, Irina     06'49*+21'09 +15'37 +08'45 +00'26 = 52'46
 13 Zhavoronkova, Anna    17'23 +10'03 +11'43 +13'32 +00'32 = 53'13
 14 Chamina, Daria      11'53 +12'03 +20'12 +08'53 +00'32 = 53'33
 15 Alina, Solonenko     10'42 +16'32 +17'33 +10'57 +00'29 = 56'13
 16 Wisniewska, Kamila    17'25 +16'23 +11'32 +10'39 +00'26 = 56'25
 17 Rutkowska, Magdalena   18'58 +11'51 +14'22 +10'55 +00'36 = 56'42
 18 Myroslava, Solonyna   12'03 +21'13 +12'13 +22'02 +00'34 = 68'05
 20 Yevyeniia, Shalimova   16'32 +22'37 +20'17 +18'12 +00'32 = 78'10
 21 Mikolasova, Ema     13'24 +30'36 +19'55 +14'23 +00'37 = 78'55
 
S-2-4-3-B-FW14   Route   S-2-4-3-B-F   >2960m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 19 Yiliena, Petrovska    22'23 +11'42 +14'01 +20'11 +00'34 = 68'51
 
S-2-3-B-FW14   Route   S-2-3-B-F   >2110m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 22 Niedzwiecka, Sandra   11'39 +20'47 +73'30 +01'26 =107'22

  Category   M16   M14   W14   W16  

C a t e g o r y   W16

S-2-3-4-1-B-FW16   Route   S-2-3-4-1-B-F   >2620m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 1 Sadofyeva, Evdokia    08'05 +05'47*+10'40 +07'27*+05'53*+00'23* = 38'15
 2 Trpakova, Daniela    08'44 +05'50 +09'27 +11'48 +04'47 +00'29 = 41'05
 3 Melnikova, Nadezhda   09'02 +06'45 +08'38 +11'54 +05'36 +00'25 = 42'20
 4 Rogovinskaia, Polina   07'53 +09'32 +08'24 +09'51 +06'26 +00'26 = 42'32
 5 Khrystyna, Melnyk    08'00 +06'20 +10'44 +12'31 +06'14 +00'29 = 44'18
 6 Deptulska, Maria     09'39 +10'52 +09'09 +10'01 +05'25 +00'23 = 45'29
 7 Volokushina, Ksenia   06'44*+07'37 +09'27*+20'00 +04'39 +00'24 = 48'51
 8 Chmelarova, Anna     21'45 +06'23 +06'46 +10'48 +04'14 +00'26 = 50'22
 9 Mariia, Puhach      08'58 +13'35 +11'14 +10'36 +06'57 +00'25 = 51'45
 10 Olena, Bohatyr      07'36 +10'54 +10'44 +17'01 +06'36 +00'30 = 53'21
 11 Liliya, Tykha      09'58 +19'20 +09'42 +08'39 +06'00 +00'26 = 54'05
 12 Timokhina, Elena     09'12 +17'27 +08'34 +11'12 +08'44 +00'27 = 55'36
 13 Sobotkova, Anna     10'51 +13'11 +16'49 +10'39 +06'11 +00'35 = 58'16
 14 Buksova, Zuzana     15'10 +13'57 +16'28 +11'18 +06'20 +00'31 = 63'44
 15 Olha, Holyuk       08'41 +15'11 +10'30 +21'53 +10'26 +00'38 = 67'19
 16 Banach, Joanna      22'25 +12'54 +17'05 +13'20 +07'01 +00'33 = 73'18
 
S-2-3-1-4-B-FW16   Route   S-2-3-1-4-B-F   >3170m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox               .
 17 Sporysz, Martyna     14'33 +09'57 +37'17 +27'08 +22'10 +00'35 =111'40

  Category   M16   M14   W14   W16  

Organizer: Radioorientering Norge LA9NGA