Lover for Radioorientering Norge

(siste endring 1.3.2003)

(Amateur Radio Direction Finding/ Radiopeileorientering, Stiftet i Oslo 5.feb. 1987, Fra 2001: RON danner en «seksjon» i NRRL)

FORMÅL
Radioorientering Norge er en sammenslutning av interesserte i RadioPeile-Orientering (RPO).

Gruppen har som formål å stimulere til økt aktivitet, deltagelse i nasjonale og internasjonale RPO-løp, samt bidra til utvikling av teknisk utstyr.

Gruppen skal arbeide under Norsk Radio Relæ Liga NRRL`s formålsparagraf og i nært samarbeide med NRRL`s RPO-manager.

Radioorientering Norge arbeider for å gjøre RPO-sporten bedre kjent, samt holde kontakten med RPO-miljøet internasjonalt.

STYRE
Styret i Radioorientering Norge består av leder, NRRLs RPO-manager, 2 styremedlemmer, samt en varamann. De to styremedlemmene er henholdsvis sekretær og kasserer. Styret velges for ett år av gangen.

ÅRSMØTE
Årsmøte avholdes hvert år innen 15. mars.

Skriftlig innkalling med saksliste for årsmøtet skal sendes medlemmene med minst 3 ukers varsel.

Årsmøtet behandler årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag og fastsetter kontigent.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 15. januar samme år.

Ethvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig. Stemmerett har alle som har betalt kontingenten. Gruppemedlemskap gir en stemme. Lovendringsforslag krever 2/3 flertall. Øvrige saker avgjøres med simpelt flertall.

Årsmøte velger leder, 2 styremedlemmer, varamann, revisor og valgkomite bestående av 2 medlemmer.

ØKONOMI
Styret er ansvarlig for Radioorientering Norge `s midler og skal fremlegge revidert årsregnskap til årsmøtet, samt sørge for innkreving av kontigent.

OPPLØSNING
Oppløsning av Radioorientering Norge kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med ¾ flertall.

Ved oppløsning skal alle midler overføres til Norsk Radio Relæ Liga.