ardf.gif (15208 bytes)

STATUTTER FOR OSLO-CUP RADIOPEILEORIENTERING
Sist endret etter årsmøte 5 mars 2006

Sist endret: 10.04.06

STATUTTER FOR OSLO-CUP I RADIOPEILEORIENTERING 

§1 Alle medlemmer av NRRL, eller en lokalgruppe av NRRL, kan delta i OSLO-CUP. OSLO-CUP organiseres av Oslogruppens RPO-manager eller en person oppnevnt av styret i Oslogruppen.

§ 2 Pokalen er en vandrepokal inntil en løper har oppnådd tre napp og vinner den til odel og eie.

§3 Resultater fra både vår- og høstsesongen teller med i OSLO-CUP. Bare løp på 80 m inngår.

§ 4 Løp som skal telle i OSLO-CUP må være annonsert i god tid i: Oslogruppens rundskriv, og/eller LA-ARDF's medlemsinformasjon og QST-LA sendingene. Løp som skal telle må være merket i terminlista.

§ 5 Dersom det er mange deltagere i ett løp er det anledning til puljestart med 5 minutters intervall.

§ 6 Tidskorreksjon for alder brukes til beregning av sluttiden i hvert løp. Alder ved årsskifte brukes for etterfølgende kalenderår. Beregning skjer etter følgende tabell:

Alder

Herrer Damer

under16

-10%

-20%

16-18

-5%

-15%

19-44

0%

-10%

45-54

-3%

-15%

55-59

-6%

-20%

60-64

-9%

-25%

65-69

-12%

-30%

70-74

-15%

-35%

            osv. 

§ 7 Poengberegningen i hvert løp er som følger

Beste korrigerte løpstid gir 10 poeng. Av de tre beste tidene beregnes det en snittverdi. Denne snittverdien dobbles og er utgangspunkt for 10 poeng i fradrag og gir en fradragskonstant i poeng pr sekund. Beste korrigerte tid gir 10 poeng og snittverdien gir 0 beregningspoeng. Dette er en lineær ligning hvor differansen i løpstid til vinnertiden multipliseres med fradragskonstanten og trekkes fra 10 poeng.

Minste tildelte poengsum for deltagere er uansett tid og poster 5 poeng.

Fadder tildeles 8 poeng.

Er det flere arrangører i et løp får hver 10 poeng. I løp der det brukes klasseinndeling, med ulik løype for løpere i ulike klasser, benyttes poengberegning i hver klasse.

§ 8 Annulering/protester

Dersom teknisk feil eller andre problemer oppstår i et annonsert løp, slik at rettferdig rekkefølge ikke lar seg sette opp, kan løpet annuleres. Alle deltakere skal da ha 5 poeng, arrangøren(e) beholder poengene etter pkt. 7. Protester skal gis arrangøren umiddelbart etter løpet. Ved protester og tvilstilfeller skal disse avgjøres av en jury bestående av: Arrangør, Oslogruppens RPO-manager og en deltager utpekt av arrangøren før start.

    § 9 En løper som hjelper en nybegynner gjennom hele løpet kalles fadder og får poeng etter pkt. 7. En nybegynner som ønsker å benytte seg av fadderordningen, henvender seg til juryen før løpet, for å bli godkjent som nybegynner.

§ 10 Total poengberegning: Vinner av OSLO-CUP er den som har høyest poengsum i inntil 70% av årets arrangerte OSLO-CUP løp, avrundet nedad til nærmeste helt antall løp. Maksimalt 20 arrangørpoeng kan inngå. Dersom flere løpere har samme poengsum, vil antall beste poeng avgjøre rekkefølge.

§ 11Pokalen utdeles ved et høvelig arrangement snarest mulig etter siste løp i høstsesongen.

Endringer:

Disse statutter er vedtatt av Oslogruppens styre den 9. januar 2001 og gjelder f.o.m. vårsesongen 2001.

§ 7 Reglene for poengoppdatering er oppdatert etter årsmøtet i LA-ARDF 5. mars 2006.